TR | EN
Atom ve Molekül Fiziği ABD

Kuantum fiziğinin en iyi uygulama alanına sahip olan atom ve molekül fiziği, günümüzde fiziğin tüm dalları ile etkin bir etkileşim içerisindedir. Bölümümüzde öğrencilerimiz, kuantum fiziği dersini aldıktan sonra lisans düzeyinde atom ve molekül fiziği eğitiminde bulunmaktadırlar. Lisans öğrencileri için tek ve çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, moleküler bağ çeşitleri, elektronik Schrödinger Denklemi ve moleküler orbitaller ile molekülerin titreşim hareketleri ve titreşim spektroskopisi hakkında bilgi edinebilmektedirler. Anabilim dalı kapsamında son sınıfta okutulmakta olan Aletli Analiz Yöntemleri-I ve Aletli Analiz Yöntemleri-II seçmeli derslerinde, uygulamaya dayalı bazı spektroskopik metodlar detaylı olarak incelenmektedir. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Moleküler Spektroskopi-I ve Moleküler Spektroskopi-II derslerinde deneysel çalışma imkânı verilmektedir.


Bölümümüzde bu anabilim dalında ders veren ve araştırma yapan bir doçent ve üç yardımcı doçent bulunmaktadır. Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı'nda temel manada hem deneysel ve hem de teorik çalışmalar yapılmaktadır. Bu anabilim dalı çerçevesinde, lisansüstü eğitim verilmekte ve deneysel araştırma yapmaya imkân veren Moleküler sentezleme ve FT-IR Spektroskopisi Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Mekanik Laboratuvarı ve Moleküler Laser Spektroskopi Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Moleküler sentezleme ve FT-IR Spektroskopisi Araştırma Laboratuvarında Kırmızı altı (FT-IR) spektrometresi bulunmakta olup, bazı geçiş metalleriyle siyano köprülü kompleksler sentezlenerek, FT-IR, Raman spektroskopileri, Element ve Termal Analiz yöntemleri ile X-ışınları kırınım teknikleriyle yapı analiz ve incelemeleri yapılmaktadır. Ayrıca, incelenen moleküllerin ve sentezlenen komplekslerin titreşim kiplerini ve geometrik parametrelerinin hesaplanabildiği moleküler benzetişim çalışmaları da yapılmaktadır.


Ayrıca, biyolojik moleküllerin mekanik özellikleri ve kompleks sistemlerin network modellemeleri çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu konuda yapılan araştırma çalışmaları bir doğa bilimi olan fizik bilim dalının biyofizik alanında yoğunlaşmıştır. Spesifik olarak, makro-biyomolekül sınıfında yer alan DNA ve RNA gibi moleküllerin deneysel yöntemlerle mekanik özelliklerinin araştırmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla, ölçüm kapasitesi ve kurulum bileşenlerinin fonksiyonelliği göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde ilk olan bir optik tuzaklama deney düzeneği üniversitemizde kurulmuştur. Düzeneğimiz sahip olduğu kapasite ile makro-biyomoleküllerin çeşitli koşullar altında mekanik özelliklerindeki değişimin ölçülerek bu değişime neden olan etkenler yorumlanmasına olanak sağlamaktadır. Teorik çalışmalarımız ise yine doğada ve özellikle biyolojik sistemlerde sıklıkla karşımıza çıkan kompleks sistemlerin network modelleme ile araştırılmasını içermektedir.

 

Moleküler Laser Spektroskopi Araştırma Laboratuarında, absorbsiyon,  transmittans, fotolüminesans gibi yöntemler kullanılmaktadır. Heterosiklik moleküllerin, boya ve ilaç moleküllerinin fotofiziksel ve spektroskopik özellikleri optik yöntemler kullanılarak incelenmektedir.


Bu konularda yapılan çalışmalar,  ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulmakta ve SCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmaktadır.

Anabilim Dalı Kadrosu

Prof. Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Erol TAŞAL

Doç. Dr. Sertaç EROĞLU